می خـواهـم از کسی بسـرایم که آفتــاب

حسـرت نشین سایـه ای از ذوالفـقار اوسـت

 

آن راز گـونـه ای که به عالم هر آنچـه هست

یا نیـسـت، یا همیشـه تـرین وامـدار اوسـت

 

                                           

 

 

 

                   می خـواهم از کسی بسـرایم که اسـم نیست

                                       امّــا، کلید گمشــده اســم اعظــم اســت

                ایینـه ای که هـر چـه بـر او خیـره می شـوم

                                 حس می کنـم که بینش و بینایی ام کم است...

 


نویسنده : الهام عاکف / عاطفه وفایی ساعت ۳:٥٢ ‎ب.ظ تاریخ ۱۳٩٠/۸/٢٤