» خداحافظ زمستان... :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۳
» زمستان فصل ویرانی است ای برف... :: ۱۳٩٢/۱٠/٢
» شیشه ی عطر :: ۱۳٩٢/۸/٢٢
» پاییز... :: ۱۳٩٢/٧/٢٦
» دوست دارمش... :: ۱۳٩٢/٦/۱٧
» باشد که... :: ۱۳٩٢/٥/٥
» من مدتی است... :: ۱۳٩٢/۳/۸
» کوک کن ساعتِ خویش ! :: ۱۳٩٢/٢/٤
» خوش به حال روزگار... :: ۱۳٩٢/۱/۱
» اما بهار :: ۱۳٩٢/۱/۱
» در کلاس جنگل سبز :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٦
» دیوانگی و عاقلی... :: ۱۳٩۱/۱٠/٧
» از درد تو!! :: ۱۳٩۱/٩/۳
» ای کاش... :: ۱۳٩۱/٩/۳
» دریغ :: ۱۳٩۱/٩/۳
» دل را چراغانی کنید... :: ۱۳٩۱/۸/۱۳
» من و فاصله ها :: ۱۳٩۱/٧/٦
» سر وقت.. :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
» من یقین دارم که عاشق نیستم :: ۱۳٩۱/٦/٧
» می روی توی غـــار مـــردمـــکــــش مثل اصحاب کهف...می خوابی! :: ۱۳٩۱/٦/٧
» در کوچه باغ های نشابور... :: ۱۳٩۱/٦/٦
» در هجوم بغض‌ها ای صبور استوار... :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» گویا دلی به مقصد دلخواه می رود... :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» منم و عشق و ... :: ۱۳٩۱/٥/۱۳
» چشم غربت چقدر نامرد است :: ۱۳٩۱/٥/۱٢
» ماه مخفی شدنش نیز تعادل دارد... :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» می خواهم از خودم بزنم بیرون :: ۱۳٩۱/٤/۱
» ع.. ش.. ق... :: ۱۳٩۱/۳/٢۳
» ...من به ماندن دچار... :: ۱۳٩۱/٢/٢۸
» راوی این غزل منم... :: ۱۳٩۱/٢/٢۸
» اگر می جو شد از عمق وجودم عشق... :: ۱۳٩۱/۱/٢٥
» نام من و تمام تبارم دریچه بود... :: ۱۳٩۱/۱/٥
» آن خط سومی که بجز درد سر نداشت...! :: ۱۳٩۱/۱/٥
» بساط سبزه لگدکوب شد به پای نشاط... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
» تمام هستی مرا شکنجه گاه کرده ای... :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٤
» به قدر کاسه ای از حوض ماه بردارم... :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٤
» کَل کَل شاعرانه!! :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۸
» ناباورانه :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٦
» آه.. :: ۱۳٩٠/۱٠/۸
» بازهم...باز هم پلنگی کن! :: ۱۳٩٠/٩/٢٩
» دختری دلش شکست :: ۱۳٩٠/٩/٢٥
» خالق من :: ۱۳٩٠/٩/۱۱
» توبه کردم و آدم نمی شوم هرگز :: ۱۳٩٠/٩/۱۱
» ۱۳٩٠/۸/٢٤ :: ۱۳٩٠/۸/٢٤
» ۱۳٩٠/۸/۱۸ :: ۱۳٩٠/۸/۱۸
» قلبها :: ۱۳٩٠/۸/۱۸
» گمان :: ۱۳٩٠/٧/٢۱
» ۱۳٩٠/٧/۱٢ :: ۱۳٩٠/٧/۱٢
» ۱۳٩٠/٦/۱٧ :: ۱۳٩٠/٦/۱٧
» ۱۳٩٠/٥/٢٥ :: ۱۳٩٠/٥/٢٥
» پل :: ۱۳٩٠/٥/۸
» ای وای مادرم :: ۱۳٩٠/٤/۳۱
» رسیده اند به پنجاه و چند ثانیه ها؟ :: ۱۳٩٠/٤/٢٧
» آسمان خورشید را برداشته دف می زند... :: ۱۳٩٠/٤/٢٦
» عباس امام ساقیان است! :: ۱۳٩٠/٤/۱٥
» ۱۳٩٠/٤/٩ :: ۱۳٩٠/٤/٩
» از خود چه عاشقانه برونم کشید و رفت! :: ۱۳٩٠/۳/٢٠
» و آنروز دور نیست... :: ۱۳٩٠/۳/۱۱
» آغاز ترانه...مادر! :: ۱۳٩٠/۳/٢
» دیدی آن را که تو خواندی به جهان یار ترین... :: ۱۳٩٠/٢/٢٥
» می آیی...! :: ۱۳٩٠/٢/٢٢
» کسی دیگر... :: ۱۳٩٠/٢/۱٥
» ۱۳٩٠/٢/۳ :: ۱۳٩٠/٢/۳
» مستی سلامت می کند... :: ۱۳٩٠/۱/۱٥
» داستان صحبت گل با نسیم! :: ۱۳٩٠/۱/٧
» خیال نازک خدا! :: ۱۳٩٠/۱/٦
» ۱۳٩٠/۱/٥ :: ۱۳٩٠/۱/٥
» تا زمستان بعد! :: ۱۳٩٠/۱/٥
» یک آسمان پرنده ی عاشق... :: ۱۳٩٠/۱/٥
» بهار را باور کن.. :: ۱۳٩٠/۱/۱
» فصل تقسیم گل و گندم و لبخند رسید... :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٩
» زردی من از تو،سرخی تو از من... :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٤
» پنجره های آفتابگیر... :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۳
» شبی از شب ها... :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۱
» خداحافظ زمستان... :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۱
» تولد .. تولد... :: ۱۳۸٩/۱٢/٢
» سلام عشق... :: ۱۳۸٩/۱۱/۳٠
» دلم برای خودم تنگ می شود...گاهی! :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
» بزرگ تر... :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
» زمستان فصل ویرانی است ای برف... :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
» تنها در بی چراغی شب ها... :: ۱۳۸٩/۱۱/٢
» ۱۳۸٩/۱٠/٢٦ :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٦
» و می بارد آرام آرام برف... :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
» فراموش... :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
» خیلی خلاصه...دوست دارمت! :: ۱۳۸٩/۱٠/٤
» تشنه لبی مست رفته است به میدان... :: ۱۳۸٩/٩/٢۳
» عیدانه... :: ۱۳۸٩/٩/٤
» دیر نامه :: ۱۳۸٩/٩/٢
» تیر غمت :: ۱۳۸٩/۸/۱٩
» زیستن قهرمانی است... :: ۱۳۸٩/۸/۱٢
» ما می رویم چون دلمان جای دیگر است... :: ۱۳۸٩/۸/۱٢
» زندگی شوخی نیست... :: ۱۳۸٩/۸/٩
» فدای همیم... :: ۱۳۸٩/٧/٢٢
» حرف دلتنگی... :: ۱۳۸٩/٧/۱٩
» ۱۳۸٩/٧/۱٥ :: ۱۳۸٩/٧/۱٥
» ۱۳۸٩/٧/۱ :: ۱۳۸٩/٧/۱
» بارون... :: ۱۳۸٩/٦/۳٠
» نکند... :: ۱۳۸٩/٦/٢۳
» تولدش مبارک... :: ۱۳۸٩/٦/۱٦
» سلام هی حتی مطلع الفجر... :: ۱۳۸٩/٦/٩
» راستی ای نخل های سر بزیر... :: ۱۳۸٩/٦/٩
» باز باران... :: ۱۳۸٩/٦/۳
» ای دل اگر عاشقی ... :: ۱۳۸٩/٥/۱٩
» ۱۳۸٩/٥/۱٩ :: ۱۳۸٩/٥/۱٩
» خانه ی دیوانگان :: ۱۳۸٩/٥/۱۱
» ۱۳۸٩/٥/۱٠ :: ۱۳۸٩/٥/۱٠
» ۱۳۸٩/۳/۱٢ :: ۱۳۸٩/۳/۱٢
» و شایسته این نیست... :: ۱۳۸٩/۳/٤
» از جنوب... :: ۱۳۸٩/۱/٢۸
» آغوش تو حق داشت... :: ۱۳۸٩/۱/٢٤
» این سیه مست خبر دار... :: ۱۳۸٩/۱/٢۱
» اندر باب هر که با من در افتاد ور افتاد... :: ۱۳۸٩/۱/۱۸
» ب مثل بهار... :: ۱۳۸٩/۱/۱٥
» قطره ای چکیده از ابرهای ندانستن... :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٤
» ناتانائیل بکوش عظمت در نگاه تو باشد... :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۱
» یادم باشد... :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٠
» برون شو ای غم از سینه... :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٢
» ۱۳۸۸/۱٢/۱۱ :: ۱۳۸۸/۱٢/۱۱
» خبر آمد... :: ۱۳۸۸/۱٢/٥
» سحرم دولت بیدار... :: ۱۳۸۸/۱٢/٥
» بی همگان به سر شود :: ۱۳۸۸/۱۱/٢۱
» معجزه ی عشق... :: ۱۳۸۸/۱۱/٦
» چشم به راه... :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٤
» دو کاج... :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۱
» سیب ممنوع است... :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٠
» من هشتمین آن هفت نفرم.... :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٩
» نامی از هزار نام :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٥
» وای از آن خیال زخمی ات... :: ۱۳۸۸/۱٠/۱۱
» گاهی به آسمان نگاه کن! :: ۱۳۸۸/۱٠/٩
» این سفره ی خالی را تو نان غزل دادی.... :: ۱۳۸۸/٩/٢٩
» با حریق یادها همسفرم... :: ۱۳۸۸/٩/٢٩
» سوگوارانِ شما مرثیه خوانِ خویش اند :: ۱۳۸۸/٩/٢٩
» بگذار این سال های حرام بگذرد :: ۱۳۸۸/٩/٢٩
» و او که هنوز مظلوم است...! :: ۱۳۸۸/٩/٢٦
» به مناسبت بی مناسبتی ما و آغاز محرم... :: ۱۳۸۸/٩/٢٦
» به مناسبت میلاد ضامن آهو امام رضای مهربون :: ۱۳۸۸/۸/٧
» آسمان باش... :: ۱۳۸۸/٧/٤
» بی اویی... :: ۱۳۸۸/٧/۱
» نگفتمت... :: ۱۳۸۸/٤/٩
» دریا سکوت کرده و من حرف می زنم :: ۱۳۸۸/٤/٧
» اگر ساقه ی شکسته ی علف کنار راه نبود... :: ۱۳۸۸/٤/٦
» معنی پیر شدن ماندن مردابی نیست :: ۱۳۸۸/٤/٦
» ۱۳۸۸/٤/۳ :: ۱۳۸۸/٤/۳
» مزارع بی سر گذشت.. :: ۱۳۸۸/۳/٢۸
» بار دیگر شهری که دوست می داشتم... :: ۱۳۸۸/۳/٢۸
» اگر می خواهی... :: ۱۳۸۸/۳/٢۸
» خدا بود و دیگر... :: ۱۳۸۸/۳/٢۸
» خسته ام ازین کویر... :: ۱۳۸۸/۳/٢۸
» خدا بود ودیگر هیچ نبود... :: ۱۳۸۸/۳/٢٧
» ۱۳۸۸/۳/٢٧ :: ۱۳۸۸/۳/٢٧
» من،خارپشت و عروسکم... :: ۱۳۸۸/۳/٢٧
» ۱۳۸۸/۳/٢٦ :: ۱۳۸۸/۳/٢٦
» ما همسایه ی خدا بودیم :: ۱۳۸۸/۳/٢٦